קטרים

side cutter piller w/productive conductive hendle
TOL-8020-42-0054
SP75088
0.00 
+
0.00 
+
cable cutter cutting capacity in viny coated copper aluminum cables
TOL-8020-42-0047
SP7513
0.00 
+
5" side cutter plier (CRV .6140 steel)
TOL-8020-42-0052
SP75086
0.00 
+
0.00 
+
0.00 
+
(3 1/2)" side cutter plier (stainless steel) suitable for copper cable 1.2mm
TOL-8020-42-0037
SP7500
0.00 
+